Міська рада
опубліковано 03 березня 2020 року о 13:33

Регламент Мирноградської міської ради (Далі – Регламент) визначає порядок діяльності міської ради, її органів, депутатів міської ради та посадових осіб.

Діяльність міської ради здійснюється у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами, а також цим Регламентом.

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Відповідно з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами Димитровська міська рада (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади міста Димитрова з правом юридичної особи, наділеним власними повноваженнями, в межах яких він діє самостійно.

Стаття 2. Міська рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень у межах повноважень, наданих законодавством України, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення міської ради, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

Стаття 3. Діяльність міської ради будується на принципах:

 •  народовладдя; 
 •  законності; 
 •  гласності; 
 •  коллегіальності; 
 •  поєднання місцевих і державних інтересів; 
 •  виборності; 
 •  правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами; 
 •  підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; 
 •  державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Міська рада, створювані їй органи та посадові особи звітують перед територіальною громадою про свою діяльність як безпосередньо, так і через друк, телебачення і радіо систематично, але не рідше одного разу на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення.

Стаття 4. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

 •  рухоме та нерухоме майно; 
 •  дохід місцевого бюджету; 
 •  позабюджетні (цільові кошти), в тому числі валютні; 
 •  земля; 
 •  природні ресурси; 
 •  об'єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні міської ради. 

Стаття 5. Регламент міської ради затверджується міською радою. Зміни і уточнення в Регламенті приймаються радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, а також у разі прийняття нових законодавчих актів України, що зачіпають положення Регламенту.

Розділ II.Сесія міської ради

1. Скликання сесій міської ради

Стаття 6. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

Стаття 7. Сесії міської ради скликаються міським головою відповідно до чинного законодавства у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.

Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 робочих днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, ніж за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд міської ради. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше ніж за 3 дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – в день проведення сесії.

Призначити проведення чергових пленарних засідань міської ради другу середу кожного місяця.

Стаття 8. Приблизні терміни проведення сесій та основні питання, що вносяться на розгляд міської ради, визначаються планом роботи, затвердженим радою на півріччя.

Стаття 9. У разі немотивованої відмови або неможливості з боку міського голови скликати сесію міської ради, сесія скликається секретарем міської ради:

а) відповідно до доручення міського голови;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк (ч. 7 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

в) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені законом.

Стаття 10. Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

У разі, якщо міський голова і секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у першій частині цієї статті, сесія може бути скликана однією третиною депутатів, або постійною комісією.

Стаття 11. Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються в письмовому вигляді міському голові із зазначенням питань, які вносяться на розгляд сесії з коротким обґрунтуванням необхідності її скликання.

Стаття 12. Рішення про скликання сесії міським головою або секретарем міської ради оформляється у вигляді розпорядження.

У разі скликання сесії в порядку, передбаченому частиною 2 статті 10 цього Регламенту, група депутатів у кількості не менше однієї третини або постійна комісія оформляють рішення групи депутатів про скликання сесії за підписами не менш як однієї третини депутатів або рішення постійної комісії відповідно, в установленому порядку.

Стаття 13. На засідання ради в обов'язковому порядку запрошується прокурор міста.

Стаття 14. У засіданнях ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати інших рад, міські голови. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, друку, телебачення і радіо, громадяни.

У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 15. На час сесії ради, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

Стаття 16. Депутат міської ради, у разі неможливості прибути на сесію ради, зобов'язаний повідомити про це письмово або усно голову постійної депутатської комісії з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики або секретарю міської ради.

Стаття 17. Перша сесія міської ради скликається Димитровською міською виборчою комісією Донецької області не пізніше ніж через два тижні після реєстрації новообраних депутатів. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує раду про результати виборів депутатів та міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 18. Сесія ради правомочна при наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Порядок підготовки питань, що вносяться на розгляд сесії міської ради, формування повістки дня

Стаття 19. Пропозиції щодо питань на розгляд сесією міської ради вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом, загальними зборами громадян. Пропозиції для включення до порядку денного сесії попередньо розглядаються профільною постійною комісією з додаванням відповідного висновку.

Стаття 20. Проект рішення міської ради з додатком всіх необхідних документів підлягає обов'язковому погодженню з посадовими особами, які беруть участь у його підготовці, виконанні та здійсненні контролю за виконанням даного рішення, а також з головами постійних комісій за напрямками, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючим справами Виконавчого комітету міської ради, головним спеціалістом – юрисконсультом сектору юридичного забезпечення Виконавчого комітету міської ради (додаток1). При необхідності до аркушу погодження, включаються органи самоврядування, керівники підприємств, чиї інтереси зачіпаються відповідним рішенням. Проекти, в яких порушуються фінансові питання – заступник з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник Фінансового управління Димитровської міської ради. Зразок аркушу погодження викладений у додатку 1.

У разі незгоди з проектом рішення, наявності зауважень, доповнень, вони викладаються на окремому аркуші.

Стаття 21. Пропозиції до порядку денного, внесені зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальної громади і належати до компетенції органів місцевого самоврядування.

Стаття 22. До проекту рішення з аркушем погодження додається аркуш розсилки (перелік підприємств, установ і організацій, яким необхідно направити дане рішення).

Стаття 23. Пропозиції щодо внесення питань до проекту порядку денного чергової сесії міської ради з узгодженими проектами рішень подаються міському голові не пізніше, ніж за 10 робочих днів до сесії.

Всі проекти рішень міської ради, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, підлягають оприлюдненню шляхом:

— опублікування в офіційному друкованому виданні;

— розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет;

— розміщення на інформаційному стенді міської ради;

— будь-яким іншим способом.

Міський голова разом з секретарем міської ради розглядає пропозиції, що надійшли (при необхідності – з участю відповідних постійних комісій) і приймає рішення про прийняття пропозиції або її відхилення із зазначенням причин.

Стаття 24. При необхідності, в запропонований депутатам порядок денний можуть вноситися додаткові питання, що потребують терміновому розгляду.

Порядок денний сесії затверджується міською радою.

Стаття 25. Питання затвердженого сесією порядку денного можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися чи виключатися з порядку денного сесії. У ході сесії до порядку денного можуть вноситися додаткові питання.

Депутатський день проводиться в перший четвер кожного місяця, але не пізніше, ніж за 3 дні до сесії (у разі проведення позачергової сесії) з метою попереднього ознайомлення і обговорення депутатами питань, внесених до порядку денного сесії, інформування депутатів про поточну діяльность міської ради та її виконавчого комітету, надання іншої інформації, необхідної для здійснення депутатами повноважень, а також з метою здійснення особистого прийому виборців за місцем проживання (на округах).

3. Порядок проведення сессії міської ради                   


Стаття 26. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття засідання міської ради і перед голосуванням (при необхідності). Пленарні засідання міської ради починаються о 10-ій годині і закінчуються не пізніше 16-ої години, якщо міською радою не буде прийнято інше рішення. Перерву в роботі засідання робиться через перші дві години роботи на 30 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14 до 15 години (при необхідності).

Тривалість роботи сесії, час для доповідей, співдоповідей, виступів у дебатах, довідок, запитів визначаються міською радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються та з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного і глибокого обговорення.

У кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 30 хвилин для виступів депутатів міської ради з короткими заявами і повідомленнями (різне). Дебати щодо цих заяв і повідомлень не відкриваються і рішення не приймаються.

Стаття 27. Сесію відкриває і веде міський голова або секретар міської ради, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 10 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів цієї групи, а веде за рішенням ради – один з депутатів ради.

Для складання протоколу сесії рада обирає секретаря сесії.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами Виконавчого комітету міської ради може залучатися головуючим для надання допомоги в проведенні сесії.

Стаття 28. Питання про тривалість сесії, порядок і послідовность виступів, доповідей, співдоповідей, реплік, виступів депутатів, припинення і поновлення дебатів є процедурними і вирішуються радою шляхом голосування.

Стаття 29. Головуючий на засіданні міської ради:

 •  забезпечує виконання положень цього Регламенту всіма присутніми на сесії; 
 •  веде засідання міської ради, стежить за дотриманням кворуму сесії і прийнятого депутатами порядку роботи; 
 •  організовує обговорення питань; 
 •  надає слово доповідачам, співдоповідачам та депутатам, які виступають на сесії, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні; 
 •  за погодженням з радою надає слово запрошеним на сесію; 
 •  оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів і довідок, а також зауважень щодо ведення сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;  
 •  проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішень міської ради, та оголошує його результати; 
 •  вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданнях ради. При грубому порушенні порядку має право, за погодженням з радою, запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань; 
 •  дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії міської ради, постійним комісіям, а також секретарю сесії міської ради.  

Стаття 30. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються міською радою, має право обирати і бути обраним до органів міської ради.

Депутат має право пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії, вносити пропозиції щодо порядку розгляду обговорюваних питань, щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур осіб, які обираються або затверджуються міською радою, звертатися із запитами, брати участь у дебатах, задавати питання, вносити проекти рішень і поправки до них; виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, робити довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, що розглядається міською радою питання передаються секретарю сесії, що обирається радою. Секретар реєструє їх подання у час і у черговості передає головуючому на засіданні.

Стаття 31. Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більш ніж на 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Стаття 32. Дебати по розглянутому питанню припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записалися для виступу і виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів, які не виступили на сесії можуть бути долучені до протоколу сесії (за бажанням депутатів).

Стаття 33. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради або надсилаються на розгляд органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції, зауваження у строки, встановлені радою.

Стаття 34. Листи громадян, що надійшли на адресу сесії міської ради, реєструються секретарем сесії і направляються міським головою на розгляд органів ради та посадових осіб у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. Прийняття рішень

Стаття 35. Для вироблення остаточного тексту рішень міської ради обирається редакційна комісія, яка надає відпрацьовані проекти рішень сесії міської ради з урахуванням всіх змін та доповнень.

Доопрацювання окремих документів сесії може доручатися секретарю сесії.

Стаття 36. Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проекту рішення міської ради проводиться лише після прийняття міською радою внесеного тексту рішення за основу. У разі, якщо проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного.

За рішенням міської ради текст проекту рішення на засіданні міської ради може не оголошуватися, якщо текст проекту розданий депутатам.

Голосування по проекту рішення проводиться в цілому або спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.

Стаття 37. Рішення ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у разі обрання секретаря міської ради і в разі його дострокового звільнення від посади. Таємне голосування проводиться також у разі прийняття рішення щодо звернення до суду про визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження міської ради та її органів.

Стаття 38. Рішення міської ради вважається прийнятим, коли за нього подано більшість голосів від загального складу ради, крім особливих випадків, передбачених Законодавством України.

Рішення міської ради підписуються міським головою, а за його відсутності – секретарем міської ради або депутатом, який виконує функції головуючого (у випадках передбачених законодавством).

План рішення міської ради викладений у додатку 2.

5. Голосування

Стаття 39. Після закінчення обговорення питання головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування, а також повідомляє: прийнято рішення чи відхилено.

Стаття 40. Таємне голосування може бути проведено з використанням бюлетенів для таємного голосування. Форма голосування визначається більшістю голосів від числа присутніх депутатів ради.

Для проведення таємного голосування і визначення його результатів міська рада обирає лічильну комісію з числа депутатів. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу органів, що обираються на посаду посадових осіб.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального числа членів комісії.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і затвердженої радою, а також в певній кількості. Бюлетені повинні містити необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для голосування по проекту рішення або щодо єдиної кандидатури повинні стояти слова «за», «проти», «утримався».

Час, місце і порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошуються депутатам ради головою лічильної комісії.

Стаття 41. Кожному депутату міської ради видається один бюлетень по виборах обраного органу або посадової особи, за рішенням розглянутого питання.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів після пред'явлення ними посвідчення депутата Димитровської міської ради під розпис.

Заповнення бюлетенів проводиться депутатами шляхом позначки напроти слів - «за», «проти» або «утримався».

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, або з більш, ніж однією позначкою.

Стаття 42. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії. Особлива думка членів лічильної комісії заноситься в протокол. За доповіддю лічильної комісії міська рада, відкритим голосуванням, приймає постанову про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 43. За рішенням міської ради може бути проведено поіменне голосування. Воно проводиться шляхом подачі іменних бюлетенів з обов'язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.

Стаття 44. Депутат міської ради зобов'язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має права подати свій голос пізніше.

Стаття 45. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів проводиться повторне голосування.

6. Протоколи сессій міської ради                                                    

Стаття 46. На кожній сесії міської ради ведеться протокол обговорюваних питань на сесії. При наявності матеріально-технічних умов може проводиться запис на фонограму з терміном її зберігання до чергової сесії.

Стаття 47. У протоколі сесії міської ради зазначаються такі дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до міської ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвище та номер виборчого округу доповідача і співдоповідача по кожному питанню, ким вноситься питання на розгляд ради;

- прізвища депутатів, що виступили в дебатах (для осіб, які не є депутатами міської ради – посади), а також депутатів, які внесли запит або задали (письмово або усно) питання доповідачам;

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення і утрималися.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою з усіма погодженнями та матеріалами, короткий виклад дебатів з основних питань, які обговорюються на сесії, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції і зауваження депутатів, передані головуючому на сесії, тексти виступів, список відсутніх на сесії депутатів з зазначенням причин відсутності, список запрошених на сесію.

Стаття 48. Протокол сесії міської ради підписується міським головою, а в разі його відсутності – секретарем міської ради або депутатом, який проводить сесію.

Оригінали протоколів сесії протягом двох років після завершення їх ведення у діловодстві зберігаються у секретаря міської ради, після чого надходять на тимчасове зберігання до архіву Виконавчого комітету Димитровської міської ради з подальшою передачею їх на постійне зберігання до архівної установи міста.

Стаття 49. Рішення міської ради реєструються секретарем ради із зазначенням порядкового номера скликання сесії та з присвоєнням їм порядкового номеру в межах кожної сесії. (Наприклад: номер сесії, № VII/1-1, де VII – номер скликання, 1 – номер сесії, 1 – номер рішення).

Рішення ради з основних питань цілком доводяться до відома виборців через засоби масової інформації, іншими способами.

Стаття 50. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян та оприлюднюється не пізніше, ніж п’яти робочих днів з дня прийняття.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх оприлюднення, всі інші рішення з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

Право засвідчення копій документів міської ради у відсутність міського голови та секретаря ради доручається голові постійної комісії з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики.

Розділ III. Міський голова, секретар міської ради

Стаття 51. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Посада міського голови має наступну назву: "Димитровський міський голова".

Права і повноваження міського голови передбачені ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Міський голова не може бути депутатом ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міських рад, передбачені законом про статус депутатів міських рад, якщо інше не передбачено законом.

Міський голова здійснює свої повноваження до виборів нового міського голови, крім випадків дострокового припинення повноважень.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний звітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 52. Міський голова обирається членами територіальної громади, які мають право голосу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування, у відповідності з Законом України "Про місцеві вибори".

Стаття 53. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів шляхом таємного голосування на строк повноважень міської ради та працює в ній на постійній основі.

Секретар міської ради:

 •  Скликає сесії ради у випадках, передбачених законодавством; 

У цих випадках сесія скликається:

 •  відповідно до доручення міського голови. 
 •  якщо міська рада не скликала сесію у двотижневий строк за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради. 
 •  якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством.

Організує підготовку сесій ради (пленарних засідань та роботу постійних комісій) з питань, що виносяться на його розгляд.

Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

За дорученням міської ради відповідно до законодавства організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів, дорадчих опитувань громадян і виборів в органи державної влади і місцевого самоврядування.

Забезпечує збереження офіційного тексту Статуту територіальної громади та інших офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста.

Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її органів.

У разі відсутності міського голови виконує його обов'язки з питань організації роботи ради.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради, а також міського голови.

Розділ IV. Постійні комісії міської ради

Стаття 54. Постійні комісії є органами міської ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

Постійні комісії обираються міською радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством та Положенням про постійні комісії, затвердженим радою.

Постійні комісії за дорученням ради або за ініціативою комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

За дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за ініціативою постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, а також їх посадових осіб. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради.

Стаття 55. Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 56. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови та секретаря комісії, членів.

До складу постійних комісій не може бути обраний секретар ради.

Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.


Розділ V. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 57. Міська рада має право обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю за конкретними питаннями, визначеними радою, з наданням звітів та пропозицій щодо них на сесію.

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосувало більше половини депутатів, присутніх на сесії.

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії міститься назва комісії, завдання, затверджується персональний склад.

Тимчасові контрольні комісії вправі залучати для участі в своїй роботі спеціалістів, експертів.

Засідання тимчасових контрольних комісій припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами її роботи або в результаті припинення повноважень ради.

Розділ VI. Групи і фракції депутатів міської ради.

Стаття 58. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати міської ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, розв'язуваних ними, або за іншими ознаками.

Стаття 59. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання і складається не менш як з п'яти депутатів.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, що очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено цим Регламентом;

2) при прийнятті членами групи рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів в депутатську групу, виходу та виключення з неї визначається самою депутатською групою.

Стаття 60. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції.

Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради.

Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, що очолює фракцію.

Депутатська фракція реєструється міською радою за поданням особи, що очолює депутатську фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї фракції письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції.

Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні.

Порядок роботи депутатських фракцій, умови вступу депутатів у фракцію, виходу чи виключення з неї визначаються членами фракції самостійно.

Стаття 61. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості або опозиції в раді.

Розділ VII. Розгляд доручень виборців


Стаття 62. Виборці можуть давати депутатові міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

Доручення виборців має бути підтримане більшістю учасників зборів.

Стаття 63. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома міської ради або її органів.

Постійні комісії міської ради аналізують і узагальнюють доручення виборців та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації.

Стаття 64. Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або у складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

Стаття 65. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міською радою, її органами та депутатами. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

Депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

Стаття 66. Виконавчий комітет міської ради.

Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет, обраний радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету. Оригінали протоколів сесії протягом двох років після завершення їх ведення у діловодстві зберігаються у секретаря міської ради, після чого надходять на тимчасове зберігання до архіву Виконавчого комітету Димитровської міської ради з подальшою передачею їх на постійне зберігання до архівної установи міста.

ди міської р, а також керівників відділів, управління та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар ради.

Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих які працюють у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для міського голови.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, яка його утворила з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

Стаття 67. Повноваження виконавчого комітету міської ради.

Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законодавством до відання виконавчих органів ради.

Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, внесених на розгляд відповідної ради;

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законом.

Стаття 68. Організація роботи виконавчого комітету міської ради.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем ради або заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 69. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради.

Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, віднесених до відання виконавчих органів міських рад.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, яка їх створила, підпорядковані її виконавчому комітету, міському голові.

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Положення про відділах, управліннях та інших виконавчих органах ради затверджуються міською радою.

Секретар міської ради                                                       О.Г.Пономаренко

П.І.Б.
Дата народження
Партійність
Місце работи
Посада
Абрамов  Олександр Олександрович
30.12.1983
Член політичної партії «НАШ КРАЙ»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Капітальна» державного підприємства «Мирноградвугілля»
Заступник директора з економічних і фінансових питань
Бабіч   Олександр Іванович
23.09.1951
Безпартійний
Пенсіонер
Пенсіонер
Базилевич     Наталія   Іванівна
12.03.1968
Безпартійна
Мирноградський міський центр зайнятості
Директор
Батир Ганна Олександрівна
09.08.1957
Безпартійна
Загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів № 9
Директор
Бігдан Володимир Миколайович
21.01.1964
Член Політичної партії «Опозиційний блок»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Капітальна» державного підприємства «Мирноградвугілля»
Заступник директора з господарських та соціальних питань
Біличенко Олександр Анатолійович
20.10.1963
Член Політичної партії «Опозиційний блок»
Салон «Мілена»
Суб’єкт підприємницької діяльності
Ведющенко Володимир Іванович
28.07.1954
Член Політичної партії «Опозиційний блок»
Торгівельний комплекс «Лідер»
Директор
Вострикова Світлана Олександрівна
26.01.1980
Безпартійна
Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради
Начальник
Гордієнко Дмитро Володимирович
04.01.1975
Член політичної партії «НАШ КРАЙ»
Комунальне підприємство «Покровськтепломережа»
 Директор
Губанов Юрій Миколайович
16.04.1961
Безпартійний
Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства «Мирноградвугілля»
Начальник дільниці
Доценко Дмитро Валерійович
23.02.1973
Член політичної партії «Опозиційний Блок»
Будинок творчості, дітей та юнацтва
Керівник мото-кружка
Жук Алевтина В’ячеславівна
31.05.1966
Позапартійна
Покровська міська рада
Керуючий справами
 Забєля Максим Сергійович
28.04.1985
Позапартійний
Приватне підприємство «Мирноградська міська газета «Родной город»
 Директор
Келіш Наталія Вікторівна
16.05.1970
Позапартійна
Приватне акціонерне товариство «ЦЗФ   «МИРНОГРАДСЬКА»
 Завідуюча хімічної лабораторії
Кецко Ольга Олександрівна
11.07.1985
Позапартійна
Мирноградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Директор
Ключка В’ячеслав Леонідович
04.12.1961
Безпартійний
Приватне підприємство «Промснаб»
Директор
Кравченко Дмитро Леонідович
16.07.1974
Член Партії «Відродження»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Будресурс»
Директор
Лійка Наталія Миколаївна
15.08.1960
Безпартійна
Відділ освіти Мирноградської міської ради
Начальник
Лямцева Людмила Василівна
05.01.1949
Безпартійна
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
Голова
Мацюк Віктор Миколайович
27.02.1976
Безпартійний
Управління міського господарства м. Покровськ
Заступник директора
Моргунова Ілона Леонідівна
01.07.1975
Безпартійна
Дошкільний навчальний заклад № 4 «Іскринка»Мирноградської міської ради
Завідувач
Пелюх Сергій Богданович
17.07.1966
Безпартійний
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПСБ»
Директор
Передрій Алла Анатоліївна
30.11.1970
БПП «Солідарність»
Територіальне управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк)
Головний спеціаліст відділу контролю міжбюджетних трансфертів
 Перетятко ІгорМиколайович
08.05.1969
Член Політичної партії«Опозиційний блок»
Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська міська центральна лікарня» Мирноградської міської ради
Завідувач пологового відділення
Погребняк Олександр Володимирович
 02.02.1965
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Фізична особа-підприємець
Фізична особа-підприємець
Пономаренко Олександр Геннадійович
25.11.1973
Безпартійний
Мирноградська міська рада
Секретар міської ради
Прокопова Тамара Федорівна
28.06.1952
Безпартійна
Мирноградська міська рада
Радник
Романова Світлана Вікторівна
29.08.1974
БПП «Солідарність»
ТОВ «Димитровський експериментально-механічний завод»
Головний бухгалтер
Солодуха Павло Павлович
09.04.1968
Безпартійний
Відкрите акціонерне товариство «Донмонтаж»
Директор
Солощенко Костянтин Миколайович
07.06.1960
Член Політичної партії «Опозиційний блок»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Капітальна» державного підприємства «Мирноградвугілля»
Заступник директора з охорони праці
Третяк Наталія Олександрівна
27.12.1976
Член Політичної партії «Опозиційний блок»
Комунальне підприємство «Служба єдиного замовника»
Директор
Трифонов Віктор Якович
28.02.1956
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Місцева організація Незалежної профспілки гірників України державного підприємства «Селидіввугілля»
Голова
Чорний Анатолій Сергійович
01.06.1984
Безпартійний
10 Воєнізований гірничо-рятувальний загін
Командир взводу
Шайдулліна Оксана Мансурівна
05.06.1976
Член Політичної партії «Опозиційний блок»
Комунальне некомерційне підприємство «Добропільська лікарня інтенсивного лікування»
 Медичний директор з медичної частини

Посилання для завантаження "Регламент з додатками".doc

Внесення змін до регламенту.doc

Внесення змін до Регламенту+.doc

№ округу
П.І.Б. депутата
Межі виборчої дільниці та округу
Місце та час прийому громадян
1
Жук Алевтина В’ячеславівна
м.Мирноград – вул.Запорізька, вул.Курченко, вул.Новгородська, вул.Раздольна, вул.Родіна, вул.Руденка (вул. Фізкультурна), вул.Тельмана (вул. Легендарна), вул.Філатова, вул.Чапаєва (вул.Тополина), вул.Челюскіна, вул.Шолохова, пров.Бердянський, пров.Горбенка (пров.Атрохова), пров.Добролюбова, пров.Матросова, пров.Харківський, пров.Херсонський, пров.Шахтний, пров.Шмідта
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ВП "Автомобіліст" ДП «Мирно-градвугілля»
2
Солодуха Павло Павлович
м.Мирноград – вул.Гайдара (вул.Сухомлинського), вул.Красна, вул.Луганська, вул.Павлова, вул.Серафимовича, вул.Тімірязєва, вул.Урожайна, вул.Чернишевського, вул.Черніцина, вул.Читинська, вул.Шевцової, пров.Азовський, пров.Апрельський, пров.Омський, пров.Потьомкіна (пров.Суховерхової), пров.Робочий, пров.Томський, пров.Уральський
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ВП "Автомобіліст" ДП «Мирно-градвугілля»
3
Ведющенко Володимир Іванович
м.Мирноград – вул.Мухамадєєва: 11, 13, 15; вул.3-го Інтернаціоналу (вул.Новаторська); пров.Островського (пров.Різдва Христова): 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27-49, пров.Брудіна: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, пров.Львівський: 2, 4-6, 8, 10-14
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 8
4
Біличенко Олександр Анатолійович
м.Мирноград – вул.Дніпропетровська (вул.Дніпровська), вул.Комарова,     вул.Короленка, вул.Красноармійська (вул.Руднична), вул.Краснолиманська (вул.Лиманська), вул.Кренкеля: 23-60, вул.Мухамадєєва: 16-57; вул.Плеханова: 45-87, вул.Революції (вул. Революції Гідності), вул.Смоленська, вул.Тургенєва, вул.Федорова (вул.Чубинського), вул.Челябінська, вул.Ширшова, пров.Брудіна:  13-40; пров.Заводський, пров.Коллонтай (пров.Патона), пров.Львівський: 24, 26, 28; пров.Мостовий, пров.Островського (пров.Різдва Христова): 2, 4, 6, 8, 10, 12; пров.Руський, пров.Самарський, пров.Український  
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ №8
5
Абрамов Олександр Олександрович
м.Мирноград – вул.Коргачіна (вул.Вишні), вул.Мухамадєєва: 1-10; вул.Панфілова, вул.Плєханова: 1-44; пров.Ворошилова (пров.Корольова), вул.Кузнецова (вул.Шептицького), пров.Львівський: 1, 3, 7, 9, 15-23; пров.Морозова (пров.Архангельський), пров.Рєпіна, пров.Тітова  
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 8
6
Чорний Анатолій Сергійович
м.Мирноград – вул.Артема (вул.Центральна): 5-17; вул.Вороб’євського, вул.Гринька (вул.Віктора Власова), вул.Дарко: 3-17, 19, 21; вул.Журби (вул.Слов’янська),                                   вул.Зої Космодем’янської (вул.Затишна), вул.Краснофлотська (вул.Успенська), вул.Кренкеля: 2-22; вул.Курська, вул.Мінська, вул.Папаніна (вул.Доценка): 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 92-157; вул.Пархоменко (вул.Івасюка), вул.Полтавська, вул.Свердлова (вул.Козацька), вул.Сумська, вул.Толстого, вул.Тульська, вул.Уфимська, вул.Чернігівська, вул.Шосейна: 39, 45, 47, 49-111; пров.Шота (пров.Стандартний): 11-56; вул.Щербакова (вул.Яснополянська): 78, 89-103; пров.Красноярський (пров.Зубка), пров.Кузнецький, пров.Маріупольський, пров.Мінський  
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 4
7
Ключка В’ячеслав Леонідович
м.Мирноград – вул.Бєляєва, вул.Волкова, вул.Дударенка,  вул.Кіма (вул.Мирноградська), вул.Комінтерна (вул.Кар’єрна), вул.Кочубея (вул.Торецька), вул.Крупської (вул.Грушевського), вул. Молокова, вул.Папаніна (вул.Доценка): 3-66, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87-91; вул.Правди (вул.Ярослава Мудрого), вул.Річна, вул.Фєвральська, вул.Чехова, вул.Шосейна: 6-38, 40-44А, 46, 48; пров.Шота (пров.Стандартний):5, вул.Щербакова (вул.Яснополянська):79-81; вул.Ярославського (вул.Джерельна), пров.Демури,  пров.Петровського (пров.Прокоф’єва)  
  кожний третій четвер, з 15.00 до 17.00,   ЗОШ № 4
8
Батир Ганна Олександрівна
м.Мирноград – вул.Бєлінського: 1А-96, 100, 102, 150; вул.Восточна, вул.Донська 2-78; вул.Дружби вул.Дунаєвського, вул.Лізи Чайкіної, вул. 1 Мая (вул.Травнева), вул.Миру; вул.Хмельницкого, вул. Щербакова (вул.Яснополянська): 1-77;   вул. 24 Партз’їзду (вул.Колодязна), пров.Засядька (пров.Малиша), пров.Кошевого (пров.Лисенка)  
 кожний третій четвер, з 14.00 до 16.00, будівля колишньої ЗОШ-інтернат
9
Прокопова Тамара Федорівна
м.Мирноград – вул.Артема  (вул.Центральна): 25-71; вул.Брянська, вул.Ватутіна (вул.Соборна): 6; вул.Весела, вул.Воронова, вул.Дачна, вул.Западна, вул.Конторська, вул.Котляревського, вул.Куйбишева (вул.Мирна), вул.Ленінградська (вул.Лугова), вул.Ломоносова, вул.Молодіжна, вул.Польова, вул.Сікіріна, вул.Сумська, вул.Сорокіна, вул.Таганрогська, вул.Урицького (вул.Автомобільна), вул.Фрунзе (вул.Юридична), вул.Чичеріна (вул.Янтарна): 2, 4, 6, 8, 10, 12; пров.Больнічний: 4-37; пров.Герцена, пров.Енгельса (пров.Економічний): 15-42; пров.Лісний, пров.Московський, пров.Переясловський, пров.Спартака: 20-39;  
  кожна п’ятниця,  з 10.00 до 12.00, Мирноградська міська рада
10
Гордієнко Дмитро Володимирович
м.Мирноград – вул.Ватутіна (вул.Соборна): 24, 32, 34, 36, 38; вул.Володарського (вул.Кравченка), вул.Івана Матвєєва (вул.Абрамця), вул.Коршункова, вул.Садова, вул.Соціалістична (вул.Вишнева), вул.Чичеріна (вул.Янтарна): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-89; пров.Больнічний: 3; пров.Енгельса (пров.Економічний): 4-7; пров.Спартака: 2-14; кв-л 40: 1, 3-5, 11-12;
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ліцей «Гармонія»
11
Перетятко Ігор Миколайович
м.Мирноград – вул.Бєлінського: 99, 101, 103-149, 151-246; вул.Говорова, вул.Гризодубової, вул.Дарко: 18, 20, 22-93, вул.Донська: 80-160; вул.Іскри Макаренко, вул.Капустіна, вул.Карбишева, вул.Осипенко, вул.Раскової (вул.Торгова); пров.Сергія Лазо (пров.Липовий), вул.20 Партз’їзду (вул.Ципляка), пров.Київський  
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, КНП «Мирноградська центральна міська лікарня», пологове відділення.
12
Гордієнко Дмитро Володимирович
м.Мирноград – вул.Бабушкіна (вул.Коржова), вул.Ватутіна (вул.Соборна): 10-20, 29-31, 33, 35, 37, 39-49; вул.Невського, вул.Франка.
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ліцей «Гармонія»
13
Кравченко Дмитро Леонідович
м.Мирноград – м-н «Молодіжний»: 38-48
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 5
14
Романова Світлана Вікторівна
м.Мирноград – м-н «Молодіжний»: 9, 10, 49-55
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ №5
15
Губанов Юрій Миколайович  
 м.Мирноград – м-н «Світлий»: 3, 4, 5; 18, 19, 20; 30, 31, 32
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ №5
 Шайдулліна Оксана Мансурівна
м.Мирноград – м-н «Світлий»: 3, 4, 5; 18, 19, 20; 30, 31, 32
кожний третій четвер, з 14.00 до 16.00, ЗОШ №5
16
Моргунова Ілона Леонідівна
м.Мирноград – м-н «Світлий»: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, Дошкільний навчальний заклад
№ 4 «Іскринка»
17
Кецко Ольга Олександрівна
м.Мирноград –   м-н «Молодіжний»: 1-6;   м-н «Світлий»: 1, 2, 21, 29
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, Мирноградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
 18
Келіш Наталія Вікторівна
м.Мирноград –   м-н «Молодіжний»: 7, 8, 11-18
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 10
19
Вострикова Світлана Олександрівна
м.Мирноград –   м-н «Молодіжний»:19-27
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, УСЗН
20
Забєля Максим Сергійович
м.Мирноград –   м-н «Молодіжний»: 28-37, 37А, 37Б
кожний третій четвер, з 12.00 до 14.00, ЗОШ № 10
21
Передрій Алла Анатоліївна
м.Мирноград –   м-н «Світлий»: 24-28, 36-39
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія»
22
Трифонов Віктор Якович
м.Мирноград –   м-н «Восточний» (м-н «Східний»):15, 15А, 16, 17, 18, 22А, 22, 23
кожний третій четверг, з 10.00 до 12.00, вул.Коршункова, 2/29
23
Бігдан Володимир Миколайович
м.Мирноград – м-н «Восточний»                (м-н «Східний»): 1, 2, 3, 4, 13, 13А, 14
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія»  
 24
Солощенко Костянтин Миколайович
м.Мирноград – м-н «Восточний»              (м-н «Східний»): 5-11
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, НВК «ЗОШ І ступеня – гімназія»
25
Бабіч Олександр Іванович
м.Мирноград – вул.Ватутіна (вул.Соборна): 54-101; вул.Гастелло, вул.Димитрова (вул.Стуса), вул.Луначарського (вул.Бикова),               вул. Марії Ульянової (вул.Вовчок), вул.Молодої Гвардії, вул.Пролетарська (вул.Чернишова), вул.Пугачова, вул.Рози Люксембург (вул.Довженка), вул.Свободи, вул.Чайковського, пров.Дзержинського (пров.Сосюри), пров.Заньковецької, пров.Попова, вул.Руднєва (вул.Явірна), кв-л 40: 2,   6-10;
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 6
26
Третяк Наталія Олександрівна
м.Мирноград – м-н «Западний»   (м-н «Західний»): 46, 48-56, 73, 74, 79
кожний третій четвер, з 14.00 до 16.00, м-н «Західний», буд. 50
27
Кравченко Дмитро Леонідович
м.Мирноград – вул.Комунарів (вул.Забіли), вул.Тюлєніна,   м-н «Западний» (м-н «Західний»): 57-66  
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 5
28
Лямцева Людмила Василівна
м.Мирноград – м-н «Западний»   (м-н «Західний»): 0, 3-5, 7-14, 28, 30-32
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, м-н «Західний», буд.50
29
Мацюк Віктор Миколайович
м.Мирноград – м-н «Западний»   (м-н «Західний»): 20-26, 33-40
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ №9
30
Лійка Наталія Миколаївна
м.Мирноград – вул.Кітченка, вул.Постишева (вул.Стрітенська), вул.Сєдова, вул.Сєрова,   вул.8-го Марта, м-н «Западний»   (м-н «Західний»): 1, 2, 6, 21; пров.Піщаний, пров.Сєвєрний
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 9
31
Базилевич Наталія Іванівна
м.Мирноград – вул.Александрова (вул.Сенна), пров.Базарний, вул.Гвардєйська, вул.Гоголя, вул.Леванєвського, вул.Некрасова, вул.Пушкіна, вул.Разіна, вул. 40 років Октября (вул.Ветеранів війни), пров.Ватутіна (пров.Вознесенський), пров.Глибокий, пров.Зелений, пров.Комсомольський (пров.Бахмутський):27-31, пров.Піонерський (пров.Демократичний): 17-35
кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00, ЗОШ № 9
32
Доценко Дмитро Валерійович
м.Мирноград – вул.Гагаріна: 31;, вул.Горького: 2-79, 81-130; вул.Леніна (вул.Бридька): 19, 21-45; вул.Совєтська (вул.Гірнична):28, 30, 32-43; вул.Фадєєва (вул.Гончарова), вул.Щорса (вул.Березова): 1-16; пров.Кірова (пров.Копержинської),  пров.Орджонікідзе (пров.Парковий), пров.Толбухіна, пров.Фурманова (пров.Солов’яненка)    
  кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00,   вул. Совєтська (вул. Гірнична), буд. 7
33
 Пономаренко Олександр Генадійович

Погребняк Олександр Володимирович
м.Мирноград – вул.Гагаріна: 23-30, 32-111; вул.Калініна (вул.Калинова), вул.Котовського (вул.Тихого), вул.Леніна (вул.Бридька): 46-144; вул.Октябрьська (вул.Ветеранська),         вул. Побєди (вул.Березова), вул.Цвєточна, вул.Щорса  (вул.Березова):17-104; пров.Желєзнодорожний, пров.Каштановий, пров.Комсомольський (пров.Бахмутський): 50-63; пров.Партизанський, пров.Піонерський (пров.Демократичний): 56-68; пров.Сонячний , пров.Южний  
  кожний вівторок, з 10.00 до 12.00, Мирноградська міська рада кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00,                         вул. Совєтська (вул. Гірнична), буд. 7
34
Пелюх Сергій Богданович
м.Мирноград – вул.Волгоградська, вул.Гагаріна: 2-5; вул.Горького:80; вул.Єсеніна, вул.Кутузова, вул.Леніна (вул.Бридька): 5-18, 20; вул.Лермонтова, вул.Мічуріна, вул.Нахімова, вул.Одеська, вул.Севастопольська, вул.Совєтська (вул.Гірнична): 1-27, 29, 31; вул.Совхозна (вул.Благовещенська), вул.Степна, вул.Суворова, вул.Ушакова, вул.Черняховського, вул.Шахтарська, пров.Веселий, пров.Воровського (пров.Клубний), пров.Восточний, пров.Казанкова (пров.Божка), пров.Карла Маркса (пров.Героїв Чорнобилю), пров.Конійчука (пров.Богоявленський), пров.Маяковського, пров.Охотнічий, вул.Строітєлєй пров.Технічний, пров.Чкалова, пров.Шевченка, пров.Шкільний
 кожний третій четвер, з 10.00 до 12.00,    вул. Совєтська (вул. Гірнична), диспетчерський пункт


Положення про постійні комісії Мирноградської міської ради визначається на основі норм чинного законодавства України, Регламенту ради, функціональної спрямованості та організації роботи постійних комісій Димитровської міської ради (далі – Постійні комісії).

Розділ 1. Загальні положення

Статті 1. Правова основа діяльності постійних комісій

Постійні комісії ради є органами Мирноградської міської ради, які обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими нормативними актами чинного законодавства, Регламентом та рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови.

Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед ним.

Постійні комісії діють за дорученням ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою.

Стаття 2. Завдання постійних комісій

Основними завданнями постійних комісій є:

Вивчення питань за напрямками діяльності і компетенції ради та комісій з підготовкою відповідних висновків та рекомендацій.

Попередній розгляд та підготовка висновків з питань, внесеним на розгляд ради.

Розробка проектів рішень ради згідно з функціональними напрямками діяльності комісій і внесення їх на розгляд ради.

Здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 3. Утворення постійних комісій

Питання про утворення і обрання постійних комісій розглядається на першій сесії міської ради нового скликання.

Кількість постійних комісій та їх найменування визначаються радою за пропозицією секретаря ради, виходячи з необхідності ефективної реалізації функціональних завдань і напрямків діяльності ради.

Постійні комісії обираються за пропозицією секретаря ради з числа депутатів у складі голови, секретаря, заступника та членів комісії.

Постійні комісії утворюються на строк повноважень ради.

До складу постійних комісій не може бути обраний секретар ради.

Протягом строку своїх повноважень міська рада може вносити зміни в перелік і персональний склад постійних комісій. Зміни до складу комісій можуть вноситися радою за пропозицією голови комісії, на підставі письмових заяв депутатів, узгоджених з постійними комісіями, до складу яких передбачається внести зміни. Заява депутата про включення до складу постійної комісії або вихід з її складу направляється секретарю ради для подальшого розгляду на сесії міської ради.

Стаття 4. Принципи роботи постійних комісій

Постійні комісії будують свою роботу на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, законності, гласності і широкої ініціативи членів постійних комісій.

Постійні комісії діють у тісному взаємозв'язку з громадськими організаціями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування, вивчають і враховують громадську думку.

На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

За рішенням комісії документи та матеріали її роботи можуть бути оприлюднені в засобах масової інформації.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. 

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

  - забезпечує підготовку питань до розгляду на засіданні комісії;

  - скликає і веде засідання комісії;

  - дає доручення членам комісії, направляє їм матеріали і документи, пов'язані з діяльністю комісії;

  - організовує роботу підготовчих комісій і робочих груп;

  - запрошує для участі в роботі комісії представників державних органів, громадських організацій, підприємств, вчених і фахівців;

  - організує роботу по виконанню рішень ради і комісії;

  - підтримує постійний зв'язок з радою, іншими комісіями ради, інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також заходи щодо реалізації прийнятих рішень;

  - представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

  - організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Заступник голови постійної комісії, за дорученням голови комісії, бере участь в організації її роботи.

У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, здійснює функції голови комісії.

Секретар постійної комісії:

- бере участь в організації роботи комісії;

- веде протокол засідання комісії;

- веде облік участі членів комісії на її засіданнях;

- веде діловодство комісії;

- повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідань, інших заходів комісії;

  - забезпечує своєчасне направлення виконавцям рекомендацій та висновків комісії та здійснює контроль за надходженням від них відповідей;

- при відсутності голови і заступника голови комісії або неможливості виконання ними своїх повноважень, здійснює функції голови постійної комісії;

- виконує інші доручення комісії і голови комісії.

Стаття 5. Робота депутатів у постійних комісіях

Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. На час засідань постійних комісій депутати звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок коштів міського бюджету.

Депутат міської ради має право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні комісії.

Депутат має право знайомитися з усіма офіційними документами, що надходять та зберігаються в комісії, робити виписки, копіювання цих документів.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатом або передані голові постійної комісії у письмовій формі, підлягають обов'язковому розгляду на комісії.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він обраний.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання без поважних причин рішень та доручень комісії, міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання цього депутата у встановленому законодавстві порядку.

Розділ 2. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій.

Стаття 6. Постійна комісія з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики.

Розглядає проекти програми економічного і соціального розвитку міста та звіти про її виконання, вивчає і готує питання про стан і проблеми в питаннях профілактики і боротьби із злочинністю, охорони правопорядку і дотримання законності на території міста; розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих та інших питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

1. Готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, розглядає протокол виборчої комісії про результати збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата і вносить питання щодо проведення у відповідному окрузі голосування про відкликання депутата або про відхилення пропозиції про відкликання депутата на пленарне засідання міської ради.

2. Готує за дорученням ради, секретаря ради рекомендації з питань, пов'язаних з діяльністю депутата в міській раді та її управліннях.

3. Попередньо розглядає і готує висновки з питань охорони трудових та інших прав депутата.

4. Готує висновки з питань, пов'язаних з достроковим припиненням повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством.

5. Бере участь у розробці заходів, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє організації і перевірці їх виконання.

6. Розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, приймає висновки з цих питань.

7. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд ради.

8. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку та боротьбі із злочинністю.

9. Перевіряє стан справ щодо розгляду звернень громадян та організації їх прийому.

10. Сприяє діяльності правоохоронних органів (МВ ГУМВС, прокуратури, суду, управління юстиції, державної податкової інспекції, з окремих питань – СБУ) щодо дотримання законності, охорони законних прав громадян у місті.

За дорученням ради або за власною ініціативою заслуховує звіти керівників правоохоронних органів щодо забезпечення ними законності, охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в місті.

11. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан та розвиток засобів масової інформації.

12. Розробляє для розгляду радою, вивчає і готує питання депутатської діяльності і етики, пропозиції про стан законності, дотримання прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю в місті.

13. Перевіряє виконання рішень ради і комісії, контролює, в межах повноважень ради, виконання законодавства України.

14. Може звернутися з запитом до виконавчого комітету, керівникам відділів і управлінь міської ради, а також до керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з питань, віднесених до компетенції комісії.

15. Взаємодіє з відповідними Комітетами Верховної Ради України, постійними комісіями обласної ради з питань діяльності комісії.

Стаття 7. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва.

Приймає участь у розробленні стратегічних напрямків і формуванні економічної політики міста, вносить пропозиції у межах своєї компетенції.

1. Розглядає проекти програми економічного і соціального розвитку міста, місцевого бюджету, підходи до формування бюджету міста, а також заслуховує звіти про їх виконання.

2. Розглядає окремі проблемні питання виконання бюджету, в тому числі в розрізі окремих платежів, галузей і підприємств.

3. Здійснює поточний контроль виконання програми економічного і соціального розвитку бюджету, регіональних програм.

4. Організує роботу по виконанню рішень ради та комісій.

5. Проводить роботу з виявлення резервів і джерел додаткових доходів місцевих бюджетів.

6. Розглядає і дає рекомендації з питань виділення коштів з резервного фонду місцевого бюджету, надпланових надходжень до місцевого бюджету та інших джерел, а також щодо внесення змін до бюджету згідно з положеннями Бюджетного Кодексу України.

7. Вносить пропозиції по ефективному використанню виробничо-технічного, економічного потенціалу регіону.

8. Вивчає питання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, готує по них висновки, рекомендації, а також питання на засідання ради.

9. У випадках, встановлених законодавством, бере участь у формуванні нормативів відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів відповідно до бюджету міста. В установленому порядку вносять пропозиції для звернення до Кабінету Міністрів України, Бюджетний Комітет Верховної Ради України, інші органи влади за розмірами міжбюджетних трансфертів між Державним бюджетом та місцевими бюджетами регіону, а також показників, що беруть участь у їх формуванні.

10. Розглядає і дає висновки з питань надання пільг по податках і зборах, які надходять до бюджету міста.

11. Вивчає питання ціноутворення, розглядає їх на засіданні постійної комісії і готує по них висновки і рекомендації.

12. Бере участь у розгляді проектів планів приватизації підприємств і організацій спільної власності територіальної громади, що знаходиться в управлінні міської ради, вносить по них свої зауваження і пропозиції.

13. Вивчає і носить на розгляд ради питання залучення інвестицій, у тому числі іноземних, в економіку міста.

14. Ініціює розгляд питань міською радою:

- підготовка матеріалів, проектів рішень щодо встановлення правил торгівлі на ринках, у тому числі, за які порушення передбачена адміністративна відповідальність;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань захисту прав споживачів, підприємців;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань підвищення ефективності управління споживчим ринком в місті;

- підготовка програм з питань розвитку підприємництва у сфері малого і середнього бізнесу, торгівлі, надання послуг населенню, розвитку транспортної мережі.

15. Попередньо розглядає питання:

- про вдосконалення структури управління у сферах діяльності комісії;

- про роботу виконавчого комітету, центру зайнятості населення у питаннях розвитку підприємництва у сфері малого і середнього бізнесу, торгівлі, надання послуг населенню;

- про вплив місцевих податків і зборів на розвиток малого бізнесу;

- про встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування;

- про сприяння розвитку нових форм торгівлі;

- про організацію ярмарків, роботи місцевих ринків у відповідності з чинним законодавством.

16. Вивчає та розглядає питання, які вносяться виконкомом на розгляд міської ради за напрямками діяльності комісії, дає по них висновки, готує доповіді і співдоповіді.

17. За напрямами діяльності комісії розглядає проекти Законів України та в установленому порядку вносить пропозиції і зауваження до них.

18. Здійснює контроль за виконанням рішень ради та власних рішень.

Стаття 8. Постійна комісія з освіти, культури, духовності, молоді, фізкультури і спорту.

1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає питання про стан і розвиток освіти в місті, питання про стан установ культури, освіти, мистецтва, реалізації державної політики у сфері освіти, питання про стан та розвиток молодіжної політики, фізичної культури і спорту, духовності, і інші питання за напрямками діяльності комісії, які вносяться на розгляд міської ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів освіти, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчого комітету, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає в результаті перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд ради.

3. Попередньо вивчає і виробляє пропозиції при підготовці і розгляду радою питань, що стосуються вдосконалення діяльності загальноосвітніх шкіл, дошкільних і позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій, розвитку молодіжної політики, фізкультури та спорту в місті, аналізує діяльність і веде роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей реалізації основних державних і регіональних програм у сфері фізичної культури і спорту, молодіжної політики та сім'ї.

4. Вивчає питання забезпечення доступності і безоплатності освіти на території міста, можливості навчання в школах державною та рідною мовами, аналізує стан освіти в місті, вносить рекомендації по подальшому поліпшенню його якості, розвитку гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в професійно-технічних училищах, школах і вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, культури і духовності в регіоні, аналізує діяльність і веде роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей реалізації основних напрямів державних і регіональних програм у сфері культури, мистецтва, естетичного виховання підростаючого покоління, просвітницької та культурно-масової роботи. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, управлінь у справах сім'ї та молоді.

5. Вносить пропозиції щодо налагодження зацікавленої взаємодії ради з вищими навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів для міста, розвитку матеріальної бази освіти, бере участь у проведенні заходів, попереджуючих відплив висококваліфікованих педагогічних кадрів і зберігають інтелектуальний потенціал міста. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, просвітницьких організацій та творчих спілок.

6. Аналізує особливості розвитку в місті наукових знань в умовах сучасного реформування суспільства, бере участь у наукових експертизах соціально-економічного розвитку міста. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів щодо соціального захисту молоді, її працевлаштування, забезпечення житлом молодих сімей. Здійснює заходи, спрямовані на організацію дозвілля, туризму, забезпечення підлітків і молоді у сфері освіти і праці.

7. Вивчає питання освіти дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, професійно-технічних училищах, в установах освіти, а також осіб, які мають вади у фізичному і розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах.

8. Організує виконання рішень ради, а також висновків і рекомендацій постійної комісії.

9. Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

Стаття 9. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг і транспорту

1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає питання про стан і розвиток охорони здоров'я, регіональних програм зайнятості і соціального захисту різних груп населення, соціального страхування, оплати праці, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування, які вносяться на розгляд міської ради, розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями. 

2. Бере участь у розробці та попередньому розгляді програм і заходів, що стосуються охорони здоров'я населення, вносить раді пропозиції щодо їх прийняття, контролює їх виконання. Розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку, міського бюджету за розділами соціальної політики, забезпечення соціальних гарантій населення, встановлених законодавством України, поліпшення соціально-побутового обслуговування населення. 

3. Вивчає питання функціонування єдиного обласного комплексу охорони здоров'я населення, вносить раді пропозиції щодо їх прийняття, контролює їх виконання. За дорученням ради або за власною ініціативою розглядає проекти програм з питань допомоги сім'ям з дітьми, соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам дитинства і дітям-інвалідам. 

4. Виробляє пропозиції щодо розвитку мережі медичних закладів з урахуванням природно-кліматичних, екологічних, виробничо-економічних та інших умов, вивчає питання організації роботи по пенсійному забезпеченню громадян, а також питання реформування системи пенсійного забезпечення. 

5. Вивчає питання організації санаторно-курортного оздоровлення дітей і підлітків, а також організації проведення медичного обслуговування та соціальної допомоги громадянам, постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

6. Попередньо вивчає і виробляє пропозиції у сфері соціально-трудових відносин, оплати і охорони праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення.

7. Ініціює проведення перевірок та контролює, в межах компетенції ради, роботу закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальної громади, місцевих органів державної виконавчої влади, запитує необхідну інформацію та матеріали і за результатами виробляє і подає рекомендації на розгляд керівників установ і підприємств охорони здоров'я, а в разі потреби на розгляд міської ради. Бере участь у підготовці та контролює виконання регіональних програм поліпшення стану безпеки праці, а також здійснення заходів, пов'язаних з охороною праці, сприяє ефективному використанню трудових ресурсів і зайнятості населення.

8. Розробляє рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення системи та умов фінансування охорони здоров'я, у тому числі з елементами госпрозрахунку, організації страхової медицини. Вивчає питання комплексного розвитку соціальної сфери, збереження об'єктів соціальної інфраструктури, та за результатами розгляду готує висновки і рекомендації.

9. Вивчає передовий досвід з питань свій компетенції і сприяє його поширенню. За дорученням ради або за власною ініціативою бере участь у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, формування соціального партнерства, організації співпраці органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

10. Комісія вивчає та розглядає питання:

- соціального захисту населення від безробіття;

- створення нових робочих місць;

- відносин працівників з роботодавцями, роботи з профспілками;

- самозайнятості населення;

- соціального страхування;

- оплати і охорони праці;

- пенсійного забезпечення;

- соціального обслуговування;

- соціальної політики та охорони здоров'я;

- демографії та трудових ресурсів;

- соціального захисту жінок, молоді і молодих сімей;

- профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності;

- соціальної допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, громадянам, постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам, ветеранам війни та прирівняним до них категоріям громадян;

- соціальної адаптації; 

- реабілітації громадян;

- підвищення рівня життя населення, боротьби з бідністю;

- інвестування, в розрізі дотримання соціальних інтересів населення;

- соціального, культурного та історичних аспектів регіонального розвитку;

- індексації виплат населенню – як частини державної соціального захисту населення;

- інформування населення про політичному і культурному житті;

- взаємодії із засобами масової інформації (друк, телебачення, радіо);

- проведення соціальних опитувань, аналіз громадської думки та настроїв громадян;

- укладення та виконання соціальних контрактів, наказів виборців.

11. Ініціює розгляд питань міською радою:

- підготовка матеріалів, проектів рішень щодо встановлення правил торгівлі на ринках, у тому числі, за які порушення передбачена адміністративна відповідальність;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань захисту прав споживачів, підприємців;

- підготовка матеріалів, проектів рішень з питань підвищення ефективності управління споживчим ринком в місті;

- підготовка програм з питань, торгівлі, надання послуг населенню, розвитку транспортної мережі.

12. Попередньо розглядає питання:

- про вдосконалення структури управління у сферах діяльності комісії;

- про роботу виконавчого комітету, центру зайнятості населення у питаннях розвитку підприємництва у сфері малого і середнього бізнесу, торгівлі, надання послуг населенню;

- про встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування;

- про сприяння розвитку нових форм торгівлі;

- про організацію ярмарків, роботи місцевих ринків у відповідності з чинним законодавством.

13. Здійснює взаємодію з відповідними Комітетами Верховної Ради України, комісіями обласних, міських і районних рад.

14. Здійснює і організує контроль за виконанням рішень ради і комісії.

Стаття 11. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони навколишнього середовища та благоустрою.

1. Бере участь у розробці програми економічного і соціального розвитку міста, в підготовці програм, що стосуються питань житлово-комунального господарства.

2. Вивчає, аналізує та вносить пропозиції щодо поліпшення житлово-комунального обслуговування населення міста, сприяє забезпеченню громадян побутовим паливом, розглядає питання водопостачання, газопостачання та електропостачання.

3. Попередньо розглядає проекти приватизації переліки об'єктів, що підлягають приватизації, звіти про виконання цих програм. Вивчає питання і виробляє пропозиції щодо управління об'єктами спільної власності, продажу, передачі в оренду.

4. Здійснює контроль за виконанням програм приватизації, заслуховує звіти про роботу керівників підприємств житлово-комунального господарства.

5. Здійснює і організує контроль за виконанням рішень ради у відповідності з напрямками діяльності комісії, власних висновків і рекомендацій.

Стаття 12. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва та земельних відносин.

1. Розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку міста, бюджету міста, звітів про їх виконання, вивчає і готує питання, пов'язані з регулюванням земельних відносин, використання природних ресурсів міста, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2.Бере участь у розробленні програм і заходів, розглядає і готує висновки і проекти рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин та забезпечення умов для раціонального використання земель, охорони прав громадян, юридичних осіб, територіальної громади у сфері землекористування.

3.Вивчає діяльність і координує роботу підзвітних і підконтрольних раді органів з питань, віднесених до компетенції комісії. Здійснює перевірки, за результатами яких представляє рекомендації керівникам підприємств, організацій, а в разі необхідності вносить свої пропозиції на розгляд ради.

4.Взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами, а у випадках, передбачених законодавством, ініціює і бере участь у перевірках підприємств і організацій з питань дотримання земельного та природоохоронного законодавства України.

5.Готує проекти рішень та оформляє документи з надання відводів землі.

6.Приймає рішення з питань, пов'язаних з вилученням, наданням земельних ділянок.

Розділ 3. Права і обов'язки постійних комісій.

Стаття 13. Права постійних комісій 

Постійні комісії за розгляд питань, що належать до їх відання, користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки.

Для реалізації покладених на них завдань, постійні комісії наділені наступними повноваженнями:

-вносити на розгляд ради питання у відповідності з функціональними напрямками роботи постійної комісії;

-виступати на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання, представляти проекти рішень ради, вносити поправки до них;

-заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції ради;

-одержувати у визначеному законом порядку, від керівників підприємств, установ та організацій необхідні документи і матеріали з питань, віднесених до відання комісії;

-для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, які вони адресовані.   Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений термін.

Стаття 14. Обов'язки постійних комісій

У відповідності з основними завданнями та галузевими напрямками діяльності постійні комісії:

За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програми економічного, соціального та культурного розвитку, бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

Попередньо розглядають кандидатури осіб, рекомендованих для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;

За дорученням міської ради, міського голови, його заступників або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також, з питань компетенції ради, виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради;

Здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради.

Розділ 4. Організація і порядок роботи постійних комісій.

Стаття 15. Засідання постійних комісій 

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал і є правомочними при участі не менше половини від загального складу комісії.

Про час і місце засідання комісії, члени комісії повідомляються не менш, ніж за три дні.

У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голові або секретарю комісії.

Всі рішення постійної комісії, включаючи її висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

На засіданнях постійних комісій можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу депутати ради, які не є членами цих комісій, депутати інших рад.

На засідання комісій можуть запрошуватися представники державних і громадських організацій, підприємств, наукових установ, окремі фахівці та вчені.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

Стаття 16. Спільні засідання постійних комісій

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, секретаря ради розглядатися комісіями спільно.

Спільні засідання постійних комісій правомочні, якщо на них присутні більше половини складу кожної комісії. Рекомендації та висновки на таких засіданнях приймаються простою більшістю від загального складу кожної комісії і підписуються головами цих комісій.

Якщо постійна комісія вважає, що питання, переданий їй на розгляд, відноситься до відання постійної комісії, або визнає за необхідне висловити думку з питання, що розглядається іншою комісією, вона має право внести про це пропозиція до ради, міському голові або його заступникам.

Постійна комісія, на прохання інших постійних комісій, можуть, за напрямами своєї діяльності, брати участь у підготовці питань, що розглядаються цими комісіями.

Секретар міської ради                                                        О. Г. Пономаренко

Зміни до Положення про постійні депутатські комісії+.doc 

Постійна комісія з питань правового захисту населення, законності, правопорядку, свободи слова та депутатської етики

Шайдулліна Оксана Мансурівна
голова комісії
Доценко Дмитро Валерійович
заступник голови комісії
Базилевич Наталя Іванівна
секретар комісії
Абрамов Олександр Олександрович
член комісії
Романова Світлана Вікторівна
член комісії
Губанов Юрій Миколайович
член комісії

Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва

Жук Алевтина В’ячеславівна
голова комісії
Пелюх Сергій Богданович
заступник голови комісії
Лійка Наталія  Миколаївна
секретар комісії
Чорний Анатолій Сергійович
член комісії
Мацюк Віктор Миколайович
член комісії
Солощенко Костянтин Миколайович
член комісії

Постійна комісія з питань з освіти, культури, духовності, молоді, фізкультури та спорту

Прокопова Тамара Федорівна
голова комісії
Забєля Максим Сергійович
заступник голови комісії
Кецко Ольга Олександрівна
секретар комісії
Батир Ганна Олександрівна
член комісії
Ключка В’ячеслав Леонідович
член комісії

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг і транспорту

Перетятко Ігор Миколайович
голова комісії
Бабіч Олександр Іванович
заступник голови комісії
Вострикова Світлана Олександрівна
секретар комісії
Трифонов Віктор Якович
член комісії
Передрій Алла Анатоліївна
член комісії

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони довкілля та благоустрою

Кравченко Дмитро Леонідович
голова комісії
Бігдан Володимир Миколайович
заступник голови комісії
Келіш Наталія Вікторівна
секретар комісії
Лямцева Людмила Василівна
член комісії
Солодуха Павло Павлович
член комісії
Моргунова Ілона Леонідівна
член комісії

Постійна комісія з питань містобудування, будівництва і земельних відносин

Гордієнко Дмитро Володимирович
голова комісії
Біліченко Олександр Анатолійович
заступник голови комісії
Третяк Наталія Олександрівна
секретар комісії
Ведющенко Володимир Іванович
член комісії
Погребняк Олександр Володимирович
член комісії
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux