Мирноградська територіальна громада

Донецька область, Покровський район

16.02.2022 14:58

Повідомлення про оприлюднення проєкту Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області

620cf821d48cd__213-257646ac546863dbb6ee73706e1a15d6.jpg

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Повна назва: Стратегія трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк), План реалізації Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період 2022 – 2024 роки (далі стратегія та план її реалізації)

Стратегія та План її реалізації розроблені з метою забезпечення принципів сталого розвитку; зміцнення партнерства територіальних громад у рамках соціально-економічного розвитку населених пунктів; диверсифікації економіки; трансформації іміджу територій; скорочення викидів парникових газів та підвищення рівня добробуту населення в умовах трансформації вугільних регіонів України.

Документи  містять цілі, завдання та проєкти, спрямовані на зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок збільшення обсягів виробництва промислової продукції, нарощування експортного потенціалу в нових видах економічної діяльності, створення привабливого інвестиційного клімату, продовження реформування житлово-комунального секторів вугільних громад, забезпечення на інноваційно-інвестиційній основі позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку громад, впровадження «зеленого курсу» та передових енергоефективних технологій, реалізації партнерських проєктів.

Методичною основою розроблення документів є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” вiд 23.03.2000р.  № 1602-III{Із змінами, внесеними згідно із ЗаконамиN 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98 N 5463-VI ( 5463-17 ) від 6.10.2012, ВВР, 2014, N  4, ст.61}.

Документи враховують також вимоги ст. 143 Конституції України та Законів України: "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про військово-цивільні адміністрації», «Про співробітництво територіальних громад», "Про державні цільові програми", "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; Постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 (із змінами) «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та від 31.05.2021р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», Постанови КМУ від 22 вересня 2021 року № 1024 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року» та інших.

Стратегія та План її реалізації розроблені на основі пропозицій управлінь та відділів Покровської, Мирноградської, Добропільської, Селидівської, Новогродівської міських рад, Вугледарської та Торецької військово-цивільної адміністрацій, підприємств і організацій вищезазначених територіальних громад та з використанням аналітичних матеріалів, а саме:

  • Профіль вугільних громад Платформи (аналітично-описова частина до Стратегії трансформації), затверджений на засіданні Робочого Комітету від 16 грудня 2020 року;
  • Звіт за результатами опитування бізнесу громад Платформи, затверджений на засіданні Робочого Комітету від 16 грудня 2020 року;
  • Звіт за результатами опитування лідерів громад Платформи, затверджений на засіданні Робочого Комітету від 16 грудня 2020 року;
  • SWOT- аналіз за стратегічним напрямом, відпрацьований на засіданні тематичної підгрупи 19 січня 2021 року та затверджений на засіданні Робочого Комітету від 23 лютого 2021 року

. Відповідно до результатів та тенденцій розвитку, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на економіку вугільних громад визначено стратегічні напрями розвитку, а саме:

А.Залучення інвестицій

В.Зміна структури економіки

С.Розвиток МСП

D.Розвиток людського капіталу

Е.Відновлювальні джерела енергії та енергоефективність

Кожен зі стратегічних напрямів конкретизується через плани дій і, власне, є «деревом цілей» (стратегічні та оперативні цілі). Стратегічні цілі забезпечують реалізацію Стратегічного напряму, а оперативні цілі – відповідно стратегічну ціль.

          За кожною оперативною ціллю розроблено низку проєктів, що відображають заходи, які необхідно здійснити; результат, який планується досягти; відповідальних за реалізацію  проєкту, виконавців і співвиконавців кожного заходу; термін виконання; прогнозований обсяг  коштів.  Збір проєктних ідей у форматі технічних завдань/проєктних карток зі сторони ОМС/ВЦА здійснювався через оприлюднення оголошеннь на сайтах місцевих рад у відповідності до «дерева цілей», яке було узгоджене на засіданні Робочого Комітету 29 квітня 2021 року. План дій/План реалізації Стратегії було винесено на погодження членів РК та Ради Стратегії.

Реалізація Стратегії та Плану її реалізації зробить можливим створення сприятливих умов для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної інфраструктури, вирішення екологічних проблем вугільних громад.

З метою забезпечення оптимального балансу інтересів влади, найманих працівників та власників, а також громадськості цілі досягатимуться, а заходи, визначені Стратегією та Плану її реалізації, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій, роботодавців та громадських організацій вугільних громад Донецької області, а саме: Покровської, Мирноградської, Добропільської, Селидівської, Новогродівської, Вугледарської та Торецької міських територіальних громад Донецької області.

Фінансування Стратегії та Плану її реалізації здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території вугільних громад, коштів інвесторів, відповідно до укладених інвестиційних угод, коштів міжнародних донорських організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальні за виконання проєктів та заходів Стратегії та Плану реалізації – структурні підрозділи міських рад та військово-цивільних адміністрацій вищезазначених вугільних громад Донецької області. Реалізація документів відбуватиметься на підставі співпраці міських рад та військово-цивільних адміністрацій  у співпраці із партнерами – підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

У процесі виконання Стратегія та План її реалізації може уточнюватися. Зміни і доповнення до документів затверджуватимуться за результатами системи моніторингу та оцінки їх реалізації рішеннями міських рад та війьково-цивільних адмінастрацій. Звітування про виконання Стратегії та Плану її реалізації здійснюватиметься за підсумками першого півріччя та результатами роботи за рік.

2. Органи, що прийматимуть рішення про затвердження документи державного планування

Мирноградська міська рада, Покровська міська рада, Добропільська міська рада, Селидівська міська рада, Новогродівська міська рада, Торецька міська військово-цивільна адміністрація, Вугледарська міська військово-цивільна адміністрація

3. Процедура громадського обговорення

а) дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проєктів  Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк), Плану реалізації Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період 2022 – 2024 роки розпочато з дня його оприлюднення, на офіційних сайтів Мирноградської міської ради, Покровської міської ради, Добропільської міської ради, Селидівської міської ради, Новогродівської міської ради, Торецької міської військово-цивільної адміністрації, Вугледарської міської військово-цивільної адміністрації та триватиме 30 днів з моменту інформування громадськості про оприлюднення проєктів документів державного планування  та звіту про їх стратегічну екологічну оцінку в засобах масової інформації.

б) способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєктів вищезазначених документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проєктів документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Проведення процедури громадських слухань щодо проєктів документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку не заплановано.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Із проєктом Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк), Плану реалізації Стратегії трансформації вугільних громад Донецької області (Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Селидове, Вугледар, Торецьк) на період 2022 – 2024 роки, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документів державного планування, можна ознайомитись за посиланням: https://myrnograd-rada.gov.ua/

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

       Зауваження та пропозиції подаються до відділу з питань інноваційної політики та інвестиційної діяльності Виконавчого комітету  Мирноградської міської ради.

       Відповідальна особа: Пантелеєва Вікторія Анатоліївна, головний спеціаліст відділу з питань інноваційної політики та інвестиційної діяльності Виконавчого комітету  Мирноградської міської ради (ел-пошта: umrdpd2010@gmail.com ,  тел. 0505261935).

з) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Місце знаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується ДДП – Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА - https://ecology.donoda.gov.ua/  та Мирноградська міська рада

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Підстави для проведення транскордонних консультацій відсутні.

Додатки